Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyGospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Od 1 lipca 2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru odpadów. Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina. która będzie odpowiedzialna za odbiór i utylizację odpadów. Dzięki przyjętym zasadom większej segregacji odpadów komunalnych, mieszkańcy zapłacą mniejszą opłatę. Od lipca 2013 r. opłata za odbiór odpadów komunalnych zebranych selektywnie to 20 zł/m-c od gospodarstwa domowego. Jeśli odpady nie będą zbierane w sposób selektywny opłata wyniesie 50 zł/m-c.
 
Jeżeli gmina nie wykona obowiązku osiągania odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz nie ograniczy masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zapłaci wysoką karę pieniężną.
 
Zgodnie z ustawą każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia w tut. Urzędzie deklaracji za 2014  (deklaracji za 2013) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 28 lutego 2013 r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość opłaty. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie prowadzona na podstawie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.
 
Gdzie składać deklarację ? Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.
 
Kto ? Właściciele domów jednorodzinnych, natomiast za mieszkańców bloków załatwią to zarządcy lub spółdzielnia mieszkaniowa.
 
Jak ? Osobiście lub za pośrednictwem poczty.
 
Kiedy ? do 28 lutego 2013 r., a także w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie zmiany.
 
Co jeśli nie złożę deklaracji ? Burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wezwie do uregulowania należności. Jeżeli nie przyniesie to spodziewanych efektów, zostaną zastosowane przepisy ordynacji podatkowej (czyli kary finansowe).
 
Co jeśli zadeklaruję segregację, a nie będę jej przestrzegał ? Firma odbierająca odpady komunalne powiadomi o tym gminę, a ta upomni a potem zacznie nalicza opłaty jak dla niesegregujących.
 
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi weryfikacja informacji podanych w deklaracji będzie prowadzona na podstawie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości.
 
Jak segregować odpady ?
 
Uchwały dotyczące odpadów komunalnych
 
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
 
Informacja dotycząca mycia odpadów
 
Informujemy mieszkańców, że nie myjemy kubeczków po jogurcie ani innych opakowaniach. W "czystych" odpadach chodzi o to żeby w kubeczku nie zostało np. pół kubka jogurtu tylko żeby go dobrze "wydłubać".
 
Plastikowe butelki po napojach wystarczy opróżnić. Nie trzeba z nich zrywać etykiet.