Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyOpublikowanie
pią 19 mar 2004
Opublikowanie:
- Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- Przetargu ustnego nieograniczonego /licytacja/ na dzierżawą lokalu użytkowego w budynku Poczekalni PKS w Sokołowie Młp. przy ulicy Rynek 1.

ZARZADZENIE Nr 204/2004
Burmistrza Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
z dnia 17 marca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z pózn. zm./ , oraz ustawy z dnia 26 lipca 2001 r o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości / Dz. U. Nr 113 poz. 1209 z pózn. zm./ Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. z a r z ą d z a m co następuje : § 1 Wywiesić na okres 30 dni wykaz nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe użytkowników wieczystych z terenu miasta Sokołów Młp. § 2 Ewentualne zastrzeżenia dotyczace wykazu będą przyjmowane przez okres 30 dni po upływie okresu wywieszenia wykazu. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Andrzej Ożóg
B u r m i s t r z
Gminy i Miasta Sokołów Młp


Wersja do druku