Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyStatut gminy i miasta

STATUT GMINY I MIASTA W SOKOŁOWIE MŁP.

CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Gmina i Miasto Sokołów Młp. jest wspólnotą samorządową, obejmującą wszystkich jej mieszkańców.
§ 2. Gmina i Miasto obejmuje obszar o powierzchni 13404 ha. Granice gminy i miasta określa szczegółowo załącznik nr 1 niniejszego statutu.
§ 3. Herb  miasta określa załącznik nr 2 do statutu. Herb miasta pełni  jednocześnie  funkcję herbu  gminy.
§ 4. Herb jest znakiem prawnie chronionym  Zgodę na komercyjne używanie herbu wyraża Burmistrz na zasadach ustalonych przez Radę.
§ 5.  Osobom szczególnie zasłużonym dla miasta przyznaje się honorowe obywatelstwo Miasta Sokołowa Młp. na wniosek Rady Miejskiej, Towarzystwa Miłośników Ziemi Sokołowskiej, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie  gminy i miasta.
§ 6. Siedzibą władz gminy i miasta jest Sokołów Młp.
§ 7. Gmina i miasto posiada osobowość prawną.
§ 8. Gmina i miasto wykonuje swoje zadania za pośrednictwem:
     1. Rady Miejskiej
     2. Burmistrza Gminy i Miasta

CZĘŚĆ II
ORGANIZACJA I TRYB PRACY RADY MIEJSKIEJ

§ 9. 1. Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym  w gminie.
     2. Rada Miejska składa się z 15 radnych.
     3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.
     4. Rada Miejska powołuje następujące komisje stałe:
          1) Komisję Rewizyjna,
          2) Komisję do Spraw Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,
          3) Komisję Oświaty, Kultury , Sportu i Spraw Społecznych,
     5. Funkcji, o których mowa w ust.3 nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.
     6. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni , którzy nie pełnią funkcji określonej w § 9 ust.3.
     7. Komisje podlegają Radzie Miejskiej, przedkładając jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
     8. Do zadań komisji rewizyjnej należy:
          1) Opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta. Wniosek o absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
          2) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę Miejską w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powołanych przez Radę Miejską, stałych bądź doraźnych.
          3) Szczegółowe zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik nr 3 statutu.
     9. Rada Miejska w razie potrzeby może powoływać komisje doraźne.
§ 10. 1. Rada Miejska obraduje na sesjach zwoływanych przez jej Przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Działa  zgodnie z rocznym planem pracy.
     2. Sesja Rady Miejskiej może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.
     3. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miejskiej Przewodniczący obowiązany jest zwoływać sesję w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wniosku. Do wniosku dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. 
     4. O sesji Rady Miejskiej należy zawiadomić pisemnie radnych co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień i godzinę pierwszego posiedzenia, proponowany porządek obrad oraz dokumentację wiążącą się z przedmiotem obrad.
     5. Zawiadomienie o sesji winno być podane do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie obwieszczeń we wszystkich miejscowościach gminy, w miejscach publicznych.
     6. Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala przewodniczący obrad i zawiadamia ustnie na posiedzeniu.
§ 11. 1. Przewodniczący Rady Miejskiej organizuje jej pracę i przewodniczy obradom Rady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczący lub najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący.
     2. Dla prawomocności obrad wymagana jest obecność przynajmniej połowy ustawowego składu Rady Miejskiej.
§ 12. 1. Posiedzenia Rady Miejskiej są jawne.
     2. W lokalu należy zapewnić miejsca dla członków Rady  oraz dla publiczności.
§ 13. 1. Na sesji Rady Miejskiej przedkłada się porządek obrad oraz dokonuje przyjęcia protokołu poprzedniej z sesji.
     2. W porządku obrad każdej sesji zwyczajnej winno znajdować się sprawozdanie z pracy Burmistrza Gminy 
i Miasta między sesjami, obejmujące również realizację uchwał i wniosków Rady Miejskiej.
     3. Sprawozdanie składa Burmistrz, a sprawozdanie komisji jej Przewodniczący lub wyznaczony przez komisję sprawozdawca.
§ 14. 1. Porządek dzienny winien zawierać punkt " sprawy różne i wolne wnioski."
     2. Każdy radny w tym punkcie porządku dziennego ma prawo zwracać się z zapytaniem we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady Miejskiej. Odpowiedzi udziela Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący poszczególnych Komisji, Burmistrz lub wyznaczony pracownik.
     3. W przypadku niemożliwości udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie winno być udzielone pisemnie w terminie 30 dni.
§ 15.1. W głosowaniu biorą udział jedynie członkowie Rady Miejskiej.
     2. Wyniki głosowania ogłasza bezzwłocznie przewodniczący obrad:
     3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że przepisy stanowią inaczej.
     4. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Miejska podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Uchwała Rady Miejskiej  w sprawie nieudzielenia burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna
z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie jego odwołania.
     5. Burmistrz  powołuje i odwołuje zastępcę burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
     6. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w §.9 ust.3.
     7. Powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy i Miasta następuje na wniosek Burmistrza.
§ 16 W obradach sesji Rady Miejskiej uczestniczą bez prawa głosowania Skarbnik i Sekretarz Gminy i Miasta oraz pracownicy wyznaczeni przez Burmistrza do referowania spraw i udzielania wyjaśnień. W obradach mogą brać udział przedstawiciele instytucji i urzędów, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad Rady.
§ 17 1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą występować:
          1) Grupa 4  radnych,
          2) Komisje Rady,
          3)   Burmistrz.
     2. Prawo inicjatywy uchwałodawczej poprzez podmioty wymienione w ust. 1 mają organizacje społeczne, zawodowe oraz mieszkańcy gminy i miasta.
§ 18. 1. Z każdego posiedzenia sporządza się protokół, który powinien zawierać:
          1) Numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał,
          2) Stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
          3) Przedłożony porządek obrad,
          4) Przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz treść zgłoszonych i ustalonych wniosków,
          5) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
    2. Protokoły numeruje się cyframi:
          1) Rzymską oznaczającą numer sesji,
          2) Arabską oznaczającą numer uchwały,
          3) Arabskimi oznaczającymi rok podjęcia uchwały.
    3. Kolejność numeracji protokołu i uchwał zachowuje się przez okres kadencji.
§ 19. 1. Odpis protokołu winien być do 14-stu dni po odbyciu posiedzenia przesłany do Burmistrza Gminy
i Miasta.
    2. Uchwały i wnioski z sesji Rady Miejskiej Burmistrz Gminy i Miasta przekazuje zainteresowanym jednostkom organizacyjnym.
    3. Protokoły z obrad przechowuje się przez okres kadencji.
    4. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo wglądu do protokołu z sesji jawnej, robienia notatek i odpisów, po przyjęciu protokołu przez Radę.
    5. Jawność działania organów gminy obejmuje prawo obywateli do uczestnictwa w sesjach Rady Miejskiej
i posiedzeniach Komisji oraz dostępu do dokumentów, w tym protokołów organów kolegialnych gminy oraz robienia notatek w zakresie wykonywania przez nie zadań publicznych.
    6. Wyłączone z jawności są te części dokumentów, które na podstawie odrębnych przepisów są tajne, oraz te które objęte są ustawą o ochronie danych osobowych.
    7. Protokoły z sesji Rady Miejskiej udostępniane są po ich przyjęciu przez Radę, a Komisji po ich podpisaniu przez Przewodniczącego.
    8. Dokumenty udostępniane są w Urzędzie Gminy i Miasta w godzinach pracy przez Sekretarza Gminy
i Miasta.
    9. Jeżeli informacja wymaga przygotowania stosownych materiałów, wniosek o jej udzielenie powinien być złożony na piśmie, a informacja przygotowana w terminie 14 dni.
Jeżeli w tym terminie materiały nie będą mogły być przygotowane, o kolejnym terminie obywatel zostanie poinformowany na piśmie.
    10. Kwestie sporne rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta.
§ 20. 1. Burmistrz zobowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.
    2. Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od daty podjęcia uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru Izby.
§21. Do zadań komisji stałych Rady Miejskiej należy:
    1. Wykonywanie kontroli  nad Burmistrzem Gminy i Miasta i administracją gminną w zakresie spraw dla których komisja została powołana,
    2. Opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę Miejską oraz przedkładanych przez członków Komisji,
    3. Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
    4. Sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał Rady Miejskiej,
    5. Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców gminy w sprawie działalności Rady, Urzędu i innych instytucji gminnych w zakresie kompetencji komisji,
    6. Opiniowanie projektów uchwał.
§ 22. Zakres działania komisji doraźnych Rady Miejskiej określa uchwała o ich powołaniu.
§ 23. Rada Miejska nie może przekazać komisjom prawa decydowania w swoim imieniu.
§ 24. Komisje działają na posiedzeniach oraz przez swoich członków, badających na miejscu poszczególne sprawy.
§ 25. 1. W skład Komisji stałych Rady Miejskiej wchodzą radni.
    2.Przewodniczącego Komisji wybiera Rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
    3. Zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza wybiera komisja ze swego grona.
    4. Komisje mogą wyłaniać zespoły do analizy poszczególnych spraw i zespoły kontrolne oraz odbywać wspólne posiedzenia, o których decydują przewodniczący Komisji.
    5. Posiedzenie Komisji zwołuje i ustala porządek dzienny jej Przewodniczący lub Zastępca. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb. Komisje działają na podstawie rocznego planu pracy zatwierdzonego przez Radę.
    6. Radny może być członkiem nie więcej niż dwóch Komisji stałych Rady.
§ 26. 1. Radni w liczbie co najmniej 4 - rech mogą zrzeszać się w klubach radnych. W tym celu powinni uchwalić Regulamin Klubu Radnych oraz spisać akt założycielski. Komitet założycielski ma obowiązek w terminie 14 - tu dni od daty zawiązania klubu przedłożenia Komisji Rewizyjnej aktu założycielskiego oraz regulaminu, celem stwierdzenia zgodności z postanowieniami statutu. Komisja stwierdza fakt założenia klubu.
    2. Klub radnych opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; ma prawo wypowiadania się
w sprawach publicznych.
    3. Radny może być członkiem tylko jednego Klubu Radnych.
§ 27. Szczegółowe postanowienia dotyczące organizacji i działania Rady Miejskiej oraz jej komisji zawiera Regulamin stanowiący załącznik nr 4 do statutu. 

CZĘŚĆ III
ORGAN WYKONAWCZY GMINY I MIASTA

§ 28. 1. Organem wykonawczym Gminy i Miasta jest  Burmistrz, który realizuje w tym zakresie zadania
w formie zarządzeń ewidencjonowanych w odrębnym rejestrze.
    2. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu i w tym zakresie wydaje w formie zarządzeń akty kierownictwa wewnętrznego.
    3. Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami gminy, niezastrzeżonymi do kompetencji Rady.
    4. Burmistrz reprezentuje gminę na zewnątrz ,występując w imieniu gminy wobec organów państwowych
i samorządowych podmiotów gospodarczych oraz innych podmiotów.
    5. Wykonując zadania wymienione w ust.1 i 2 burmistrz podejmuje czynności faktyczne i prawne.
§ 29. Zastępca burmistrza sprawuje funkcję burmistrza w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków.

CZĘŚĆ IV
ORGANIZACJA ORAZ FUNKCJONOWANIE URZĘDU I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH.

§ 30. 1. Burmistrz jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie wyboru.
    2. Przewodniczący Rady Miejskiej nawiązuje stosunek pracy z Burmistrzem oraz wykonuje inne czynności, wynikające z prawa pracy.
    3. Burmistrz w drodze Zarządzenia powołuje i odwołuje zastępcę i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
    4. Na podstawie uchwały Rady Miejskiej Burmistrz nawiązuje stosunek  pracy z pracownikiem powołanym do pełnienia funkcji Skarbnika Gminy i Miasta.
§ 31. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy i Miasta określa regulamin organizacyjny, nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.
§ 32. 1. Rada Miejska powołuje jednostki organizacyjne pozostające w strukturze Gminy, nie posiadające osobowości prawnej, wyodrębnione funkcjonalnie służące zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, reorganizacja i likwidacja tych jednostek następuje na podstawie uchwał Rady.
    2. Działalność jednostek, o których mowa w ust.1 finansowana jest z budżetu Gminy i dochodów własnych.
    3. Kierownicy jednostek działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez Burmistrza Gminy i Miasta.
    4. Rada Miejska zatwierdza statuty tych jednostek odrębnymi uchwałami, chyba, że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
§ 33. Rada Miejska może tworzyć wyspecjalizowane jednostki pozostające w strukturze organizacyjnej Gminy oraz prawnie wyodrębnione, w tym przedsiębiorstwa i spółki, zawierać umowy z innymi podmiotami oraz podejmować współdziałanie z innymi gminami, związkami międzygminnymi i stowarzyszeniami.
§ 34. 1. Rejestr uchwał Rady Miejskiej w sprawie tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich jak również uchwał w sprawie tworzenia, reorganizacji i likwidacji przedsiębiorstw prowadzi Skarbnik Gminy i Miasta.
    2. Rejestr przepisów gminnych prowadzi Sekretarz Gminy i Miasta.
§ 35. Rejestr jednostek organizacyjnych, o których mowa § 32 określa załącznik nr 5  niniejszego statutu.
§ 36. 1. Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania Gminy określone przepisami prawa i jej statutem.
    2. Do zadań Burmistrza należy w szczególności:
          1) Przygotowanie projektów uchwał Rady,
          2) Określenie sposobu wykonania uchwał Rady,
          3) Gospodarowanie mieniem komunalnym,
          4) Przygotowanie projektu budżetu i przekazania go wraz z informacją o stanie mienia Radzie Miejskiej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy oraz przekazanie do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
          5) Wykonywanie budżetu,
          6) Udzielanie pełnomocnictwa kierownikom jednostek organizacyjnych gminy nie posiadających osobowości prawnej,
          7) Zatrudnianie i udzielanie pełnomocnictw i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
          8) Wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
          9) Składanie jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem,
         10) Czuwanie nad prawidłowym prowadzeniem gospodarki finansowej Gminy,
         11) Informowanie mieszkańców Gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych,
         12) Zaciąganie zobowiązań do wysokości ustalonej przez Radę,
         13) Przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy,
         14) Wnoszenie, cofanie i zbywanie udziałów i akcji według ustaleń Rady
         15) Zaciąganie pożyczek krótkoterminowych w wysokości ustalonej przez Radę,
         16) Przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,
         17) Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
         18) Ogłaszanie uchwały budżetowej i sprawozdań z jej wykonania.

CZĘŚĆ V
ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA REFERENDUM

§ 37. 1. Mieszkańcy Gminy i Miasta podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory 
i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy.
    2. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa odrębna ustawa.
§ 38. 1. Do wyłącznej właściwości referendum należy podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach:
        1) Samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne,
        2) Odwołania Rady Miejskiej przed upływem kadencji,
        3) Odwołania burmistrza przed upływem kadencji.
§ 39. Referendum polega na udzieleniu pozytywnej lub negatywnej odpowiedzi na postawione pytania lub wyborze określonego wariantu na urzędowej karcie do głosowania.
§ 40. 1. Referendum przeprowadza się z inicjatywy Rady Miejskiej lub na wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do głosowania.
    2. Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.
    3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem tryb przeprowadzania referendum określa odrębna ustawa.

CZĘŚĆ VI
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TWORZENIA JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

§ 41. Rada Miejska w drodze uchwały tworzy jednostkę pomocniczą po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.
§ 42. W Gminie tworzy się następujące jednostki pomocnicze:
    1. Sołectwa
        1) Górno
        2) Trzebuska - Kąty
        3) Markowizna
        4) Nienadówka
        5) Trzeboś
        6) Trzeboś - Podlas
        7) Trzebuska
        8) Turza
        9) Wólka Niedźwiedzka
       10) Wólka Sokołowska
    2. Miasto Sokołów Młp. na prawach osiedla.
§ 43. Rada Miejska określa granice sołectw, ich ustrój, organizację i zakres działania odrębnym statutem.
§ 44. 1. Jednostki pomocnicze nie tworzą własnych budżetów. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy określa ich statut uchwalony odrębną uchwałą Rady Miejskiej.
    2. Rada Miejska w trybie określonym przepisami ustawy o samorządzie gminnym może przekazać jednostce pomocniczej część mienia komunalnego, którą jednostka zarządza, korzysta z niej oraz rozporządza dochodami w zakresie i na zasadach określonych w statucie jednostki.
§ 45. 1. Nadzór nad działalnością organów sołectw i osiedla sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz Gminy i Miasta.
    2. Skarbnik Gminy i Miasta nadzoruje działalność finansową jednostki pomocniczej.
    3. Burmistrz Gminy i Miasta lub upoważniona przez niego osoba ma prawo wglądu do dokumentów jednostki, wstępu do budynków i pomieszczeń, żądania wyjaśnień od pracowników i mieszkańców tej jednostki.
    4. Burmistrz obowiązany jest czuwać, by majątek i dobro jednostek pomocniczych nie były narażone na szkody i uszczuplenia oraz by dochód jednostki i świadczenia pobierane na jej korzyść były wydatkowane zgodnie z przepisami i statutem.
§ 46. Sołtys - przewodniczący Rady Sołeckiej, przewodniczący Zarządu Rady Samorządowej w Sokołowie Młp. w terminie 7 dni od dnia odbycia zebrania przekłada Burmistrzowi odpis protokołu i podjętych uchwał.
§ 47. Burmistrz analizuje pod względem formalno -prawnym podjęte przez Radę Samorządu Mieszkańców - zebranie wiejskie, uchwały i w razie stwierdzenia niezgodności z prawem występuje do przewodniczącego Zarządu Rady Samorządowej i przewodniczącego Rady Sołeckiej z wnioskiem o uchylenie jej we własnym zakresie wyznaczając stosowny termin. Po bezskutecznym upływie tego terminu występuje do Rady Miejskiej z wnioskiem o uchylenie uchwały.