Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyPrzekazywanie odpadów azbestowych

Informacja

dotycząca sposobu przekazania odpadów zawierających azbest
(płyty eternitowe - duże i małe)
na terenie gminy i miasta Sokołów Małopolski


1. Rada Miejska w Sokołowie Małopolskim podjęła uchwałę: "W sprawie zasad dofinansowania utylizacji azbestu na terenie Gminy i Miasta Sokołów Młp." Uchwała Nr IX/69/2007 z dnia 25 czerwca 2007 r. z której wynika, że:

obowiązkiem mieszkańca Gminy jest:
  • zakup palet i folii do zabezpieczenia płyt eternitowych,
  • zmagazynowanie zgodnie z przepisami i zabezpieczenie folią na paletach (wysokość ułożonych płyt na palecie do 130 cm w tzw. kostkę lub w workach foliowych),
  • ustawienie palet w miejscu dostępnym do odbioru w/w odpadów przez pojazd samochodowy z urządzeniem samozaładowczym (odpowiedni plac manewrowy),
  • zawiadomienie pracownika Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, o miejscu składowania płyt do odbioru i wypełnienie formularza zgłoszeniowego (wg załącznika nr 1)

obowiązkiem Gminy jest:
  • sprawdzenie czy odpady zostały prawidłowo składowane na paletach,
  • odbiór płyt ( z chwilą zgromadzenia na terenie całej Gminy 10 szt palet),
  • pokrycie kosztów transportu i utylizacji odpadów.

2. Odpady składowane są na Składowisku Odpadów w Młynach na terenie Gminy Radymno.

3. Inwentaryzacja obiektów zawierających azbest została przeprowadzona w 2006 r. w okresie: od maja do sierpnia 2006 r., W/w inwentaryzacja dotyczyła pokryć dachowych. Eternit występuje w 1100 gospodarstwach rolnych i domowych (budynki mieszkalne, gospodarcze, składowe i inne) o łącznej powierzchni 100 561 m2.
Z każdym rokiem liczba gospodarstw posiadających w/w odpady  zmniejsza się.

4. Osoba upoważniona do kontaktu : Monika Śliż - pracownik Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim, ul. Rynek 1, p. nr 16, tel.(17) 77-29-019 w. 37.