Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyPomoc społeczna

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 
ul. Rynek 10,
36-050 Sokołów Młp.
Tel: 0-17 7729209, 17 7729960, 17 7729961, 17 7729140
e-mail: sokolow@ops.net.pl 
strona: www.mgops-sokolow.pl
Godz. otwarcia: 7.30 - 15.30
 
Kierownik: Dorota Tęcza-Pokrywa

 
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp.  jest jednostką  organizacyjną gminy  działającą w oparciu o statut i regulamin organizacyjny ośrodka oraz ustawę o pomocy społecznej.Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizuje ośmiu pracowników socjalnych w tym jeden pracownik zatrudniony do realizacji projektu systemowego w ramach POKL pt. "Czas na aktywność w Gminie Sokołów Młp."

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, są to:
 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i pomocy w naturze ? świadczenia o charakterze  
  jednorazowym dla osób i rodzin służące zaspokojeniu konkretnej potrzeby bytowej,
 2. dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Miasta i Gminy,
 3. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób samotnych w podeszłym wieku, dotkniętych
  przewlekłymi schorzeniami, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku,
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych dla osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż kryterium dochodowe,
 5. sprawianie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
 6. praca socjalna,
 7. kierowanie do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
 8. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych ? dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,
 9. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu NFZ.

Zadania własne gminy:
 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych,
 2. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy.

Zadania zlecone gminie:
 1. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z
  zaburzeniami psychicznymi,
 2. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub
  ekologiczną,
 3. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami
  psychicznymi.

W strukturze organizacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp. Jest to placówka dziennego pobytu zapewniającą wszechstronne oparcie osobom pełnoletnim z zaburzoną sprawnością umysłową. Uczestnicy mają zapewnioną na miejscu opiekę psychologiczną.
W ramach terapii zajęciowej prowadzone są pracownie: plastyczna, stolarska, kulinarna, rękodzieła, fizjoterapii, muzyczna oraz sala doświadczania świata.
Obecnie w Środowiskowym Domu Samopomocy przebywa 25 uczestników.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje świadczenia rodzinne zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity  Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 z późniejszymi zmianami):
 
Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych:
 1. z tytułu urodzenia dziecka,
 2. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
 3. z tytułu samotnego wychowywania dziecka,
 4. z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
 5. z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego,
 6. z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego,
 7. z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Świadczenia opiekuńcze:
 1. zasiłek pielęgnacyjny,
 2. świadczenie pielęgnacyjne.
 
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokołowie Małopolskim
Lp.Imię i NazwiskoStanowiskoNr pokojuTelefon
1Elżbieta KaniaInspektor ds. finansowo-księgowych117 7729209
2Kazimiera MałekInspektor ds. finansowo-księgowych117 7729209
3Barbara NiziołSpecjalista pracy socjalnej217 7729140
4Marzena Grodecka-TasiorPracownik socjalny217 7729140
5Dorota MatułaPracownik socjalny ds. realizacji projektu w ramach EFS217 7729140
6Katarzyna JeleńPracownik Socjalny317 7729960
7Katarzyna KołodziejPracownik socjalny317 7729960
8Maria MaziarzSpecjalista pracy socjalnej517 7729961
9Małgorzata KrzanowskaStarszy specjalista ds. świadczeń rodzinnych617 7729088
10Łukasz KraskaReferent ds. świadczeń rodzinnych617 7729088