Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyŚrodowiskowy Dom Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy
 
ul. Rzeszowska
36-050 Sokołów Młp.
Godz. otwarcia: 7.30 - 15.30


           Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Małopolskim jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego o zasięgu lokalnym, prowadzoną przez gminę, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zgodnie z art.18 ust.1 pkt 5 ustawy  z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2008 roku, Nr 115, poz. 728).
          Dom jest ośrodkiem wparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, jest ogniwem oparcia społecznego dla osób, które z powodu przewlekłej psychicznej choroby lub głębszej niepełnosprawności intelektualnej mają poważne trudności w życiu codziennym, wymagają pomocy niezbędnej do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym, której zarówno oni jak i ich rodziny nie mogą zapewnić wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. 
          Z usług domu korzystają osoby z zaburzeniami psychicznymi w tym: niepełnosprawne intelektualnie, wykazujące inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, wymagające wsparcia w przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych i postępowania rehabilitacyjnego rozumianego jako zespół działań jakie może podejmować pomoc społeczna, zmierzających do osiągnięcia przez te osoby możliwie jak najpełniejszej samodzielności życiowej. 
          Celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy jest zapewnienie tegoż oparcia społecznego poprzez świadczenie usług dostosowanych do szczególnych potrzeb tych osób. Dom zapewnia w szczególności: rehabilitację społeczną i zdrowotną w ramach terapii zajęciowej, niezbędną opiekę medyczną, integrację ze środowiskiem, dostęp do kultury i rekreacji, poradnictwo dla rodzin uczestników, pomoc środowiskową w zakresie pracy socjalnej, dwa posiłki dziennie  w tym jeden przygotowany w ramach terapii kulinarnej. 
          Środowiskowy Dom Samopomocy w Sokołowie Młp. realizuje zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku. Zajęcia rehabilitacyjne w Domu prowadzone są zgodnie z programem przygotowanym przez poszczególnych pracowników. 
          Ośrodek wsparcia wyposażony jest w pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań wspierająco-rehabilitacyjnych, z którego korzysta 25 osób z zaburzeniami psychicznymi, ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności  z terenu Gminy i Miasta Sokołów Młp. 
          Zajęcia terapeutyczne organizowane są w pracowniach: plastycznej, rękodzieła, kulinarnej, stolarskiej, rehabilitacyjnej i muzycznej. Uczestnicy chętnie korzystają również  z Sali Doświadczania Świata, w której mają możliwość czynnej relaksacji oraz terapii polisensorycznej. 
          Osoby uczęszczające do Domu biorą udział w licznych zawodach sportowych, imprezach okolicznościowych, plenerach plastycznych, konkursach, wystawach. Osiągnięcia ich pracy można oglądać  w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy. 
          Budynek Domu jest w pełni dostosowany do potrzeb podopiecznych, w tym również dla osób z dysfunkcją ruchu.
          Wszystkie pracownie bardzo dobrze wyposażone są w sprzęt i urządzenia potrzebne do prowadzenia zajęć terapeutycznych. Pomieszczenia są bardzo przestronne, funkcyjne, dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach (winda, uchwyty w toaletach, podjazd). 
          ŚDS jest jednostką podległą MGOPS w Sokołowie Młp. Obecnie obowiązki kierownika ŚDS-u sprawuje P. Magdalena Białek. Osoby zatrudnione w Domu posiadają kwalifikacje, które zapewniają prawidłowe jego funkcjonowanie.
          Personel tworzy zespół wspierająco-rehabilitacyjny, który realizuje z podopiecznymi zaplanowane cele pracy terapeutycznej.
Realizacja terapii zajęciowej w ŚDS ma na celu:
- nauczanie zaradności życiowej i umiejętności współżycia w grupie rówieśniczej w rodzinie, społeczeństwie,
- rozwój sprawności ruchowej i manualnej,
- przyswojenie przez uczestników wiadomości otaczającym ich środowisku społecznym, przyrodniczym i technicznym,
- wdrożenie do przestrzegania zasad i bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych,
- przygotowanie do pracy zawodowej w warunkach chronionych,
- przygotowanie do korzystania z różnych form kulturalnego spędzania czasu wolnego oraz w miarę posiadanych możliwości,
- organizowanie sobie czasu wolnego.
          Inicjatywa powstania tego domu była bardzo cenna, ponieważ namacalnie urzeczywistniła ideę wzajemnej pomocy, wsparcia i zrozumienia potrzeb drugiego człowieka. Podopieczni mogą tu liczyć na wszechstronną i skuteczną pomoc oraz opiekę ze strony personelu. Dom otwarty jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.