Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyMiejska i Gminna Biblioteka Publiczna

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Rynek 49,
36-050 Sokołów Młp.

Kierownik: Bartosz Walicki


Informacja o Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Sokołowie Małopolskim


1. Stan organizacyjny i status formalno-prawny Biblioteki

Na strukturę Miejskiej i Gminnej Biblioteki w Sokołowie Małopolskim składają się funkcjonujące w Sokołowie Małopolskim wypożyczalnia z czytelnią i Oddział dla Dzieci oraz pięć filii bibliotecznych w wioskach: Górno, Nienadówka, Trzeboś, Trzebuska i Wólka Niedźwiedzka. Razem tworzy to sieć placówek bibliotecznych obejmujących wszystkie ważniejsze miejscowości w gminie. Miejska i Gminna Biblioteka w Sokołowie Małopolskim posiada status instytucji kultury i jest wpisana do rejestru instytucji kultury Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

2. Działalność Biblioteki
Prócz zwykłej działalności bibliotecznej - gromadzenia, opracowania, przechowywania i udostępniania materiałów bibliotecznych - Biblioteka służy środowisku jako baza informacyjna. Ważnym jej zadaniem jest także współpraca ze szkołami i innymi instytucjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturowych lokalnego środowiska. Od lutego 2005 roku w czytelni Biblioteki dostępna jest czytelnia internetowa, początkowo działająca w ramach programu "Ikonka". Funkcjonuje ona w czytelni oraz Oddziale dla dzieci. Uczniowie, studenci, bezrobotni mają tu możliwości skorzystania z Internetu w zdobywaniu informacji, poszerzaniu wiedzy oraz poszukiwaniu pracy. Czytelnia MiGBP w Sokołowie służy też jako miejsce spotkań samorządowców, rolników, strażaków nauczycieli. Odbywają się tu również posiedzenia poszczególnych Komisji Rady Miejskiej, a także zebrania mieszkańców, nauczycieli, rolników i in. Od roku 2010 w Bibliotece ma też tymczasową siedzibę Towarzystwo Miłośników Ziemi Sokołowskiej.

3. Zbiory biblioteczne
Zbiory biblioteczne są systematycznie odnawiane. Z zasobów ubytkowane są na bieżąco książki zdezaktualizowane i zniszczone, a nadające się do użytku - poprawiane. Pozyskiwanie nowych wydawnictw następuje poprzez zakup ze środków budżetowych Biblioteki, dotacji celowych z Ministerstwa oraz drogą darów przekazywanych na rzecz Biblioteki i egzekwowania książek w zamian za zagubione. Na koniec 2009 roku Biblioteka posiadała 66.552 woluminy, z czego 39.904 na wioskach. W ciągu 2009 roku przybyło ogółem 3.115 woluminów, z czego 1.495 na wioskach. W tym samym czasie zubytkowano 2.215 woluminów, z czego 1.655 na wioskach. Zakup nowości wydawniczych w roku 2008 przedstawia się następująco:

Ze środków Ministerstwa
Sokołów Małopolski
Oddział dla Dorosłych

-
Oddział dla Dzieci816,00
Ogółem816,00
Filie wiejskie Filia Górno405,40
Filia Nienadówka731,30
Filia Trzeboś1 370,20
Filia Trzebuska-
Filia Wólka Niedźwiedzka507,10
Ogółem filie3 014,00
Kwota wydatkowana ogółem3 830,00
Ze środków budżetowych
Sokołów Małopolski
Oddział dla Dorosłych
Oddział dla Dzieci

21 739,83
4 352,03
Ogółem26 091,86
Filie wiejskie Filia Górno6 772,50
Filia Nienadówka7 535,93
Filia Trzeboś2 894,50
Filia Trzebuska2 660,00
Filia Wólka Niedźwiedzka3 992,95
Ogółem filie23 855,88
Kwota wydatkowana ogółem49 947,74
Zestawienie zbiorcze
Ze środków Ministerstwa
Ze środków budżetowych
3 830,00
49 947,74
Ogółem53 777,74

4. Kadra bibliotekarska
Kadrę Biblioteki tworzy 10 osób na stanowiskach bibliotekarskich, w tym 4 w bibliotece miejskiej w pełnym wymiarze czasu oraz 6 osób obsługujących filie, w tym 5 zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jedna z osób na filiach jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony (zastępstwo). Aktualnie 6 osób zatrudnionych na stanowiskach bibliotekarskich nie ma przygotowania bibliotecznego.

5. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych
Od połowy 2007 roku Biblioteka sukcesywnie komputeryzuje swoje zbiory. Do tej pory tworzona była przy pomocy programu "SOWA" elektroniczna baza danych w Oddziale dla Dzieci i Oddziale dla Dorosłych. Od początku 2009 r. komputeryzacja obejmuje również zbiory wszystkich filii wiejskich (początkowo nowości książkowe). Na dzień 31 grudnia 2009 r. wprowadzonych zostało do niej około 5.670 woluminów (6.744 rekordów). Digitalizacja zbiorów trwa powoli, gdyż dokonywana jest własnymi siłami kadry - równolegle z codzienną pracą i obsługą czytelników.