Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyRealizowane inwestycje

Podniesienie standardów nauczania w jednostkach oświatowych Gminy Sokołów Młp., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
 
 
Gmina Sokołów Małopolski uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: "Podniesienie standardów nauczania w jednostkach oświatowych Gminy Sokołów Młp., w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020". Umowę o dofinansowanie podpisano dnia 01.08.2016 r. Szacunkowa wartość całego projektu to ok. 1 160 000 zł., z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, według zapisów umowy ma wynieść 967 045,68 zł., tj.: do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.
Projekt dotyczy 12 placówek oświatowych tj.: szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Sokołów Małopolski i w ramach projektu zrealizuje się następujące działania:
1. Zakup wyposażenia sal lekcyjnych na potrzeby edukacyjne dla wszystkich 12 szkół, w tym komputery, sprzęt multimedialny, wyposażenia pracowni biologicznych, chemicznych.
2. Zmiana oświetlenia w salach lekcyjnych w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. i w Zespole Szkół nr 2 w Nienadówce.
3. Wykonanie prac budowlanych, tj.: budowa zadaszenie wejścia głównego, zainstalowanie rolet przy sali gimnastycznej i przebudowa schodów ewakuacyjnych ? w Zespole Szkół w Sokołowie Młp., przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Górnie Zaborzu.
Celem projektu jest podniesienie standardów nauczania w jednostkach oświatowych Gminy Sokołów Młp.
Realizacja projektu rozpocznie się w 2016 r. a zakończy w lutym 2018 r.
 


---------------------------

Informacja i promocja projektu pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopolski"
 
 
Gmina Sokołów Młp. uzyskała dofinansowanie ze środków finansowych Unii Europejskiej - z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na realizację Projektu pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody w aglomeracji Sokołów Małopolski". Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 06.04.2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łączny koszt przedsięwzięcia szacuje się na 21 939 830, 00 złotych, w tym dofinansowanie wyniesie 11 378 942, 37 zł. Zakres Projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę miejskiej oczyszczalni ścieków, przebudowę i rozbudowę gminnej stacji uzdatniania wody, rozbudowę i modernizację ujęć wody, rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej na terenie Sanatorium w Górnie - budowa kanalizacji sanitarnej. Gmina posiada wszystkie niezbędne pozwolenia budowlane i wodnoprawne na cały zakres projektu. Rozpoczęcie realizacji projektu planuje się w II połowie 2017 r. a zakończenie w roku 2020.
 

---------------------------

Gmina Sokołów Małopolski realizuje projekt

"CYFRYZACJA URZĘDU GMINY I MIASTA W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI"

współfinansowany przez Unię Europejską w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Oś. Priorytetowa II Cyfrowe Podkarpackie, Działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług.

CEL PROJEKTU: POPRAWA WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY SOKOŁÓW MŁP. POPRZEZ WDROŻENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH I ZAPEWNIENIE ICH UŻYTKOWANIA PRZEZ SZEROKĄ GRUPĘ INTERESARIUSZY DO 30.09.2018 R.

Przedmiot przedsięwzięcia obejmuje:
 1. Zakup usług oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu budowy i aktualizacji e-usług wraz z integracją i konfiguracją,
 2. Zakup infrastruktury sprzętowej niezbędnej do wdrożenia e-usług,
 3. Wdrożenie, testowanie i uruchomienie 15 e-usług, w tym 13 na 4 poziomie e-dojrzałości, tj.:
 • e-płatność - podatek rolny od osób fizycznych
 • e-płatność - podatek rolny od osób prawnych
 • e-płatność - podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 • e-płatność - podatek od nieruchomości od osób prawnych
 • e-płatność - podatek leśny od osób fizycznych
 • e-płatność - podatek leśny od osób prawnych
 • e-płatność - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • e-płatność - podatek od środków transportu
 • e-deklaracja odpady - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • e-zaświadczenie podatki - wydanie zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych z systemów podatkowych
 • e-zaświadczenie księgowość - wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach
 • usługa e-powiadamiania - moduł komunikacyjny w obszarze A2B i A2C,
 • e-płatność - opłata za fakturę z tytułu dostawy wody i odprowadzanie ścieków
 • e-odczyt - wprowadzenie odczytu wodomierza i dostarczanie faktur z tytułu dostawy wody i odprowadzanie ścieków
 • e-dziennik - umożliwi sprawne i szybkie zarządzanie procesem edukacyjnym, umożliwi prowadzenie analiz i tworzenie raportów o postępach w nauce, osiąganych wynikach, frekwencji, itp.

Całkowita wartość projektu: 2 183 201,85 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 1 854 888,53 PLN

www.mapadotacji.gov.pl

---------------------------