Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyZakończone inwestycje


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 
www.rpo.podkarpackie.pl
 
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
 
Gmina Sokołów Małopolski w maju 2013 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: "Termomodernizacja i zmiana źródeł wytwarzania energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Sokołów Małopolski", w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Szacunkowa całkowita wartość projektu to ok. 2 810 000 zł, z czego 2 000 000 zł to dofinansowanie.
W zakres rzeczowy projektu wchodzą:
 1. Wykonanie powietrznej pompy ciepła i urządzeń wentylacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
 2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. tj.: wymiana wszystkich okien i części drzwi i przegród oraz instalacja pompy ciepła.
 3. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Trzebusce, tj.: ocieplenie ścian, stropu, wymiana okien, wymiana grzejników, przebudowa kotłowni.
 4. Wykonanie pompy ciepła i instalacji kolektorów słonecznych dla Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.
Dzięki realizacji projektu uzyska się:
 • Poprawę komfortu edukacji uczniów i jakości życia mieszkańców terenów przyległych do modernizowanych obiektów w wyniku: wyeliminowania emisji dymów z kotłowni węglowych i olejowych, docieplenia budynków i modernizacji wentylacji w budynkach.
 • Wymierne oszczędności w kosztach ogrzewania modernizowanych budynków.
 • Promocję przyjaznych środowisku źródeł energii i zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
 
---------------------------
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013
 
www.rpo.podkarpackie.pl
 
Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
 
Gmina Sokołów Małopolski w maju 2013 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu pn.: "Termomodernizacja i zmiana źródeł wytwarzania energii w budynkach użyteczności publicznej w gminie Sokołów Małopolski", w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Szacunkowa całkowita wartość projektu to ok. 2 810 000 zł, z czego 2 000 000 zł to dofinansowanie.
W zakres rzeczowy projektu wchodzą:
 1. Wykonanie powietrznej pompy ciepła i urządzeń wentylacji w budynku Urzędu Gminy i Miasta w Sokołowie Młp.
 2. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. tj.: wymiana wszystkich okien i części drzwi i przegród oraz instalacja pompy ciepła.
 3. Termomodernizacja Zespołu Szkół w Trzebusce, tj.: ocieplenie ścian, stropu, wymiana okien, wymiana grzejników, przebudowa kotłowni.
 4. Wykonanie pompy ciepła i instalacji kolektorów słonecznych dla Krytej Pływalni w Sokołowie Młp.
Dzięki realizacji projektu uzyska się:
 • Poprawę komfortu edukacji uczniów i jakości życia mieszkańców terenów przyległych do modernizowanych obiektów w wyniku: wyeliminowania emisji dymów z kotłowni węglowych i olejowych, docieplenia budynków i modernizacji wentylacji w budynkach.
 • Wymierne oszczędności w kosztach ogrzewania modernizowanych budynków.
 • Promocję przyjaznych środowisku źródeł energii i zwiększanie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 
 
---------------------------
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

www.rpo.podkarpackie.pl

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 
Na podstawie uchwalonego "Programu Rewitalizacji Miasta Sokołów Małopolski na lata 2009-2015" Gmina Sokołów Małopolski przystąpiła do realizacji projektu pn.: "Poprawa estetyki rynku i nadanie nowych funkcji obiektom użyteczności publicznej w centralnej części Sokołowa Małopolskiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Dnia 16 sierpnia 2011 r. Gmina Sokołów Małopolski podpisała umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie ww. projektu środkami z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Realizację projektu przewidziano na okres od października 2011 r. do września 2013 r.
Zgodnie z zapisami umowy koszt całkowity przedsięwzięcia wyniesie ok. 4 600 000 zł. z czego dofinansowanie ma wynieść ok. 3 900 000 zł. W zakres projektu wchodzą:
 • Przebudowa budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Rzeszowskiej, wraz z urządzeniem terenu przyległego od budynku szkoły do ul. Zawale - zieleń i mała architektura, monitoring, instalacje alarmowe.
 • Modernizacja budynku Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej przy płycie rynku.
 • Odnowa elewacji budynku Urzędu Gminy i Miasta, z budową parkingu otwartego na placu Urzędu Gminy wraz z zjazdem na ul. Sokoła.
 • Remont budynku przystanku w Sokołowie Małopolskim wraz z urządzeniem terenu przylegającej płyty rynku - zieleń i mała architektura, wykonanie monitoringu dworca i parku.
 • Umeblowanie pomieszczeń zmodernizowanych budynków starej szkoły i biblioteki.
 • Wyposażenie pomieszczeń zmodernizowanych budynków starej szkoły i biblioteki w sprzęt komputerowy.
Realizacja projektu rozpoczęła się od przebudowy budynku po byłej szkole podstawowej przy ul. Rzeszowskiej, wraz z urządzeniem terenu przyległego od budynku szkoły do ul. Zawale - zieleń i mała architektura, wykonaniem monitoringu i instalacji alarmowej. Dnia 19 października 2011 r. po przeprowadzeniu procedury przetargowej Gmina Sokołów Małopolski podpisała umowę z wykonawcą robót obejmujących wymieniony zakres. Zgodnie z treścią umowy prace w obrębie ul. Rzeszowskiej potrwają do września 2012 r. a ich koszt wyniesie ok. 2 230 000 zł brutto.
 
 
---------------------------
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

www.rpo.podkarpackie.pl

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 
Gmina Sokołów Małopolski przystąpiła do realizacji projektu pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 108698 R Wólka Niedźwiedzka przez wieś etap I: Remont drogi gminnej nr 108698 R Wólka Niedźwiedzka przez wieś w miejscowości Wólka Niedźwiedzka".
Projekt jest realizowany w ramach działania 7.3. Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie terenów zniszczonych przez powódź, osi priorytetowej nr 7, "Spójność wewnątrzregionalna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 ? 2013.
Dnia 17 lipca 2012 r. Gmina Sokołów Małopolski podpisała umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie ww. projektu środkami z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na październik 2013 r.
Z uwagi na pozyskanie dofinansowania, możliwość połączenia zamówień (potencjalne obniżenie kosztów) i względy praktyczne wykonawstwa, Gmina zdecydowała się na wykonanie razem z etapem I etapu nr II tj. zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 108698 R Wólka Niedźwiedzka przez wieś etap II : Wykonanie prawostronnego przydrożnego rowu krytego z zastosowaniem rur strukturalnych polipropylenowych na działce o nr ew. 2730 w miejscowości Wólka Niedźwiedzka. W wyniku realizacji etapu I i II uzyska się kompleksową renowację i przebudowę drogi.
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i po uwzględnieniu kosztów zadania wynikających z rozstrzygnięcia przetargu, koszt robót budowlanych etapu I wyniesie 492 846,98 zł. brutto z czego dofinansowanie ma wynieść ok. 319 tys. zł., koszt etapu II to: 426 189,35 zł. brutto, razem koszt wszystkich robót budowlanych to 919 036,33 zł. brutto. W zakres rzeczowy projektu, czyli etapu I wchodzą następujące roboty budowlane na długości 1,4 km:
 1. Odtworzenie podbudowy z lewej strony drogi od strony pobocza.
 2. Remont nawierzchni bitumicznej, położenie nowej nawierzchni, tj. warstwy wiążącej i ścieralnej.
 3. Remont istniejących zjazdów od strony lewej, wymiana rur pod zjazdami odtworzenie profili i nawierzchni zjazdów.
 4. Remont- wyprofilowanie, odmulenie rowów, uzupełnienie tłuczniem pobocza od strony lewej.
W ramach etapu II przewidziano wykonanie rowu krytego wraz z odtworzeniem zjazdów na długości 1,4 km, w tym samym kilometrażu co etap I, tj. od drogi wojewódzkiej 875 do okolicy szkoły.
 
 
---------------------------
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

www.rpo.podkarpackie.pl

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

 
Gmina Sokołów Małopolski realizuje projekt pn.: "Poprawa zaopatrzenia w wodę w gminie Sokołów Małopolski". Projekt jest realizowany w ramach działania 4.1. Infrastruktura ochrony środowiska, osi priorytetowej nr 4, "Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
Dnia 22 grudnia 2011 r. Gmina Sokołów Małopolski podpisała umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie ww. projektu środkami z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakończenie realizacji projektu przewidziano na lipiec 2013 r.
Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie i po uwzględnieniu kosztów zadań wynikających z rozstrzygnięcia przetargu, koszt całkowity projektu to 5 327 418,14 zł., z czego dofinansowanie ma wynieść ok. 3,5 mln zł.
Zakres rzeczowy projektu stanowią następujące roboty budowlane:
 1. Przebudowa, rozbudowa SUW w Turzy, w tym: remont istniejącego obiektu, wymiana urządzeń technologicznych i kontrolno pomiarowych, budowa dwóch dodatkowych zbiorników na wodę o pojemności 300 m3 każdy.
 2. Wymiana urządzeń tłoczących SUW w Wólce Niedźwiedzkiej, w tym: wymiana urządzeń technologicznych i kontrolno pomiarowych.
 3. Przebudowa, rozbudowa wodociągu od SUW w Turzy do Sokołowa Młp.- cała główna magistrala długości ok. 3,8 km.
 4. Budowa wodociągu na osiedlu "Piaski": całość o długości ok. 4 km.
 5. Budowa wodociągu na osiedlu "Piaski II": całość o długości ok. 3,5 km.
 6. Budowa wodociągu na osiedlu "Słoneczne": całość o długości ok. 2,7 km.
Budowa Krytej Pływalni w Sokołowie Małopolskim
Poprawa połączeń terenów gospodarczych z węzłami drogowymi w Sokołowie Młp.: Budowa drogi gminnej Sokołów Młp.-os. Pod Lasem w Sokołowie Młp. i Budowa drogi gminnej nr 108712 R Turza - Mazury w Turzy


logo_pr.jpg
 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Gmina Sokołów Małopolski zakończyła realizację projektu pn.: "Poprawa połączeń terenów gospodarczych z węzłami drogowymi w Sokołowie Młp.: Budowa drogi gminnej Sokołów Młp.-os. Pod Lasem w Sokołowie Młp. i Budowa drogi gminnej nr 108712 R Turza - Mazury w Turzy". W ramach projektu wykonano budowę ok. 2,4 km drogi o nawierzchni asfaltowej na odcinku Turza- Mazury i ok. 2,2 km drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem i przystankiem autobusowym przy osiedlu "Pod Lasem" na odcinku Sokołów Małopolski -Osiedle "Pod Lasem". Projekt był realizowany od marca 2011 r. do lipca 2011 r. Koszty całkowite inwestycji wyniosły ok. 2 300 000 zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 wyniosło ok. 1 300 000 zł. W wyniku przeprowadzenia procedury konkursowej projekt uzyskał 89,25 punktów, zajął 5 pozycję spośród 75 wniosków i uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Dzięki realizacji projektu uzyskano poprawę dostępności komunikacyjnej terenów gospodarczych położonych na zachód od Sokołowa Małopolskiego: W bezpośrednim zasięgu oddziaływania dróg gminnych położonych jest ok. 10,5 ha przyległych terenów przeznaczonych na usługi i działalność produkcyjną, inwestycja w sposób kluczowy poprawi dostępność komunikacyjną do terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania w Sokołowie Małopolskim - w tym do osiedli "Pod Lasem", "Słoneczne", "Piaski", "Pod Lipą". Wybudowana droga Turza - Mazury stanowi nowe, krótsze połączenie dwóch miejscowości tj. Mazur i Sokołowa Małopolskiego - stara trasa łącząca te miejscowości (droga wojewódzka nr 875) wynosi ok. 10 km, a podróżujący nią do Sokołowa Młp. i z Sokołowa Młp. muszą się wracać w stronę Raniżowa, po realizacji projektu w najkorzystniejszym przypadku odległość ta skróci się o ok. 6 km dzięki powstaniu nowej bezpośredniej trasy. Budowane drogi będą również elementami najkrótszych tras łączących tereny inwestycyjne w Sokołowie Młp. i Mazurach z węzłami drogowymi drogi ekspresowej, która przebiegać będzie przez Sokołów Małopolski.


Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nienadówka i Turza, Gmina Sokołów Małopolski
Gmina Sokołów Małopolski zrealizowała inwestycję pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Nienadówka i Turza, Koszt całkowity przedsięwzięcia to: ok. 5 700 000 PLN. W ramach inwestycji wykonano ok. 32,3 km sieci w Nienadówce i ok. 14,5 km sieci w Turzy i Sokołowie Młp., razem ok. 46,8 km kanalizacji sanitarnej. Dla zadania uzyskano dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata 2007- 2013, działanie : "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i podpisano umowę o dofinansowanie na kwotę 3 500 000 PLN.
W wyniku zrealizowanej inwestycji możliwość przyłączenia się do zbiorczej kanalizacji uzyskali mieszkańcy miejscowości Nienadówka, większa część mieszkańców miejscowości Turza oraz przyszli mieszkańcy osiedla "Pod Lasem" w Sokołowie Małopolskim. Dzięki realizacji inwestycji możliwość korzystania ze zbiorczej kanalizacji sanitarnej w całej gminie posiada już ponad 90% mieszkańców Gminy Sokołów Małopolski.

Budowa boiska sportowego do Piłki nożnej w Trzebosi
Gmina Sokołów Małopolski zrealizowała inwestycję pn.: "Budowa boiska sportowego do Piłki nożnej w Trzebosi" w 2010 r. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ok. 941.000 PLN. Dla zadania uzyskano dofinansowanie na kwotę 500 000 PLN ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, działanie: "Odnowa i rozwój wsi". W wyniku realizacji inwestycji oddano do użytku ogólnodostępne boisko do piłki nożnej o wymiarach ok. 105/52 m z nawierzchnia trawiastą odwodnieniem i podbudową z kruszyw. Boisko jest ogrodzone, na obiekcie znajduje się też trybuna na 280 miejsc siedzących.

Remont boiska sportowego do piłki nożnej w Sokołowie Młp.

Gmina Sokołów Małopolski zrealizowała inwestycjię pn.: "Remont boiska sportowego do piłki nożnej w Sokołowie Młp." w 2010 r. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ok. 550 000 PLN. Dla zadania uzyskano dofinansowanie - 300 000 zł. ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, działanie: "Odnowa i rozwój wsi".
W ramach inwestycji na istniejącym stadionie przy ul. Polnej w Sokołów Małopolskim wykonano gruntowny remont :zerwanie istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowej nawierzchni płyty boiska - łącznie na ok. 0,88 ha powierzchni, wymianę bramek, demontaż istniejących siedzisk i montaż typowych siedzisk plastykowych w ilości 850 szt. - po uprzednim przygotowaniu konstrukcji betonowej trybun, wymianę ogrodzenia zewnętrznego na nowe z siatki stalowej ocynkowanej powlekanej wraz z wykonaniem bram i furtki, demontaż istniejącego ogrodzenia wewnętrznego boiska i montaż nowego ogrodzenia ocynkowanego.

Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Sokołowie Małopolskim


Gmina Sokołów Małopolski zrealizowała inwestycję pn.: "Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Sokołowie Małopolskim, na działkach o nr ewid. 3443/1, 3443/2, 3219, 3291, 3371, 3429/1, 3739 i 3753". Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł ok. 629 000 PLN, dla zadania uzyskano dotację ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011, przyznana dotacja wyniosła 292 500 PLN. Realizacja zadania zakończyła się we wrześniu 2010 r.
W ramach zadania wykonano: remont infrastruktury odprowadzania wody, przystosowanie pobocza do ruchu pieszych, budowę chodnika, nową nawierzchnię jezdni i oznakowanie.

Zakup wozu strażackiego średniego
logo_pr.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

http://www.wrota.podkarpackie.pl

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego

Gmina Sokołów Małopolski w partnerstwie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Sokołowie Małopolskim zrealizowała projekt pn.: "Zakup wozu strażackiego średniego". Projekt polegał na dokonaniu zakupu nowego średniego wozu pożarniczego z napędem 4x4, który służył będzie Sokołowskiej jednostce OSP. Celem projektu jest "minimalizowanie zagrożenia życia ludzkiego i strat w mieniu na terenie oddziaływania projektu poprzez podejmowanie wspólnie z partnerem projektu działań ratowniczych w sytuacji pożarów, występowania klęsk żywiołowych, awarii i katastrof technicznych, chemicznych i ekologicznych".
Zakłada się, że dzięki realizacji projektu uzyska się następujące korzyści społeczno-ekonomiczne:
 • Zapewnienie dojazdu jednostki do miejsca zdarzenia w ciągu 20 minut od zgłoszenia na terenie Gminy Sokołów Małopolski.
 • Zapewnienie szybszego dojazdu do trudno dostępnego terenu.
 • Zapewnienie sprawniejszego przeprowadzenia akcji ratunkowej w trudnych warunkach pogodowych i przy występowaniu oblodzeń.
 • Zapewnienie dla mieszkańców najbliższych okolic poczucia lepszego zabezpieczenia w przypadku wystąpienia katastrof, wypadków i klęsk żywiołowych.
W grudniu 2009 r. Gmina i OSP podpisały wzajemną umowę partnerską zobowiązującą do wspólnej realizacji projektu. W wyniku wspólnie podjętych działań Gmina jako lider projektu złożyła do Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie w ramach IV osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną i uzyskał 88,75 punktów, co pozwoliło uzyskać dofinansowanie. W trakcie oceny merytorycznej okazało się, że Sokołowska jednostka OSP miała w ostatnich latach najwięcej wyjazdów na akcje ratunkowe spośród wszystkich jednostek OSP w województwie, co świadczy o faktycznej potrzebie wsparcia jednostki i wyposażenia jej w odpowiedni sprzęt. Dnia 13 maja 2010 r. Gmina Sokołów Małopolski podpisała z Województwem Podkarpackim umowę o dofinansowanie projektu na kwotę wynikającą z wniosku tj.: 673 030,00 PLN. Dnia 01 czerwca 2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę nowego wozu pożarniczego średniego, w wyniku prowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyło Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "bocar" Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo "bocar" zobowiązało się wykonać wóz pożarniczy do 22 listopada 2010 r. za cenę brutto 695 500,00 PLN, co oznacza ok. 100 000 PLN oszczędności poprzetargowych, gdyż pierwotnie koszt wozu oszacowano na ok. 790 000 PLN. W dniu 17.11.2010 r. dokonano odbioru końcowego dostarczonego wozu, tj. fabrycznie nowego średniego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 typ GBA 2,5/16 , podwozie: MERCEDES-BENZ ATEGO 1329 AF. Na zakup wozu Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 591 175,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.

logo_pr.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego


Inwestycję pn.: "Przebudowa drogi gminnej 108711 R Turza - Trzebuska" Gmina rozpoczęła w marcu i zakończyła w czerwcu 2009 r. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ok. 2 593 000 PLN. Dla zadania uzyskano dotację w wysokości 1 795 915,49 PLN ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013.

Budowa kompleksu sportowego Moje boisko- Orlik 2012 przy ul. Partyzantów w Sokołowie Młp.


Inwestycję pn.: "Budowa kompleksu sportowego Moje boisko- Orlik 2012 przy ul. Partyzantów w Sokołowie Młp." Gmina rozpoczęła w 2008 r i zakończyła w 2009 r. Koszt całkowity przedsięwzięcia to ok.1 555 000 PLN. Dla zadania uzyskano dotację ze środków Ministerstwa Sportu - 333 000 PLN i od Samorządu Województwa Podkarpackiego - 333 000 PLN , łącznie 666 000 PLN w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012".
Kompleks boisk składa się z : boiska do piłki nożnej ze sztucznej trawy oraz dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej, przystosowanych do gry w koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. Ponadto na obiekcie znajduje się budynek zaplecza dla sportowców. Kompleks zarządzany jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp. i jest ogólnodostępny dla mieszkańców gminy.

Remont i rozbudowa MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim


Gmina zrealizowała inwestycję pn: "Remont i rozbudowa MGOKSiR w Sokołowie Małopolskim"  w latach 2007-2008 . Koszt całkowity zadania to ok. 1560 000 PLN . Na zadanie uzyskano dotację ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 400 000 PLN.
W ramach zadania wykonano remont generalny budynku przy ul. Lubelskiej, wykonano min: odnowienie elewacji i docieplenie, remont gruntowny wszystkich pomieszczeń ? podłogi, ściany instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacja, odnowienie sali widowiskowej z rozbudową o balkon i wymianą siedzisk, wykonano odgrzybianie, likwidację wilgoci w budynku, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, przebudowano parking. 

Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Trzeboś, Kąty Trzebuskie

Gmina Sokołów Małopolski w latach 2006-2007 przeprowadziła realizację inwestycji pn.:"Budow Kanalizacji Sanitarnej w miejscowości Trzeboś, Kąty Trzebuskie-Gmina Sokołów Małopolski", wartość inwestycji wyniosła ok. 4 055 000 PLN, dla zadania Gmina uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w wysokości ok. 2 400 000 PLN, zakres przedsięwzięcia obejmował wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o długości 43.739 mb, oraz 17  przepompowni ścieków.

Budowa wiejskiego ośrodka kultury i sportu w miejscowości Górno


Samorząd gminny w latach 2006-2007 przeprowadził realizację inwestycji pn.: "Stworzenie wiejskiego ośrodka kultury i sportu w miejscowości Górno", wartość całkowita projektu to ok. 1 562 000 PLN, dla zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich,  w działaniu 2.3. "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - Sekcja Orientacji wyniosła ok. 450 000, 00 PLN . W wyniku realizacji projektu powstał nowoczesny obiekt usytuowany przy stadionie w Górnie.