Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyWpis do rejestru działalności regulowanej

Wpis do rejestru działalności regulowanej
 
 
 
I. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
 
Urząd Miasta i Gminy Sokołów Małopolski uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z powyższym przedsiębiorca zamierzający na terenie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski rozpocząć działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Miasta. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.
 
 
II. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej NIP,
 3. numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
 
III. Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze. zm.). Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (01. 01. 2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897),
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
"Oświadczam, że:
  • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą.
  • znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach."
 
IV. Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
V. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
 
 
VI. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,którzy w dniu wejścia w życie (01. 01. 2012 r.) omawianej ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do 31 grudnia 2012r. (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897).
 
Wzór wniosku i oświadczenia do pobrania jest TUTAJ lub w Urzędzie Miasta i Gminy Sokołów Małopolski w pokoju nr 16. 
 
 
VII. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r Nr 236, poz. 2008 ze zm., do spełnienia następujących wymagań:
 1. posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 2. utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 3. spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 4. zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
 
VIII. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany również  do:
 1. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 2. przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Załączniki:
 1. Wniosek o wpis do rejestru
 2. Oświadczenie przedsiębiorcy