Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyWnioski do Referatu Gospodarczego

Wniosek o wydanie informacji o terenie.
 
Uwagi: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Typ sprawy: Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne
Osoba odpowiedzialna: inspektor Małgorzata Surowiec
 
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie informacji o terenie.
 2. Wypis z rejestru gruntów (ważny maksymalnie 3 miesiące od dnia wystawienia).
Termin załatwienia sprawy: 7 dni.
 
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia
 
Uwagi: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Typ sprawy: Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne
Osoba odpowiedzialna: inspektor Małgorzata Surowiec
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia
 2. Wypis z rejestru gruntów (ważny maksymalnie 3 miesiące od dnia wystawienia).
 3. Opłatę skarbową w wysokości 17 zł.
Termin załatwienia sprawy: 7 dni.
 
 
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
Uwagi: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Typ sprawy: Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne
Osoba odpowiedzialna: inspektor Małgorzata Surowiec
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu.
 2. Opłata skarbowa w wysokości 53 zł.
Termin załatwienia sprawy: 7 dni.
 
 
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 
Uwagi: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Typ sprawy: Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne
Osoba odpowiedzialna: inspektor Małgorzata Surowiec
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
 2. Kopia mapy zasadniczej lub sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000 lub 1:500 na teren objęty wnioskiem oraz na teren sąsiedni w zasięgu trzykrotnej szerokości frontu działki/ terenu wnioskowanych do zabudowy lecz nie mniej niż 50 m dookoła działki/ terenu objętego wnioskiem (ważna maksymalnie 3 miesiące od dnia wystawienia).
 3. Kopia mapy zasadniczej lub sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000 lub 1:500 na teren inwestycji z naniesieniem granic terenu objętego wnioskiem oraz naniesieniem planowanego sposobu zagospodarowania terenu.
 4. Koncepcja własna (szkic, zdjęcie, itp.) dotycząca formy architektonicznej planowanego obiektu.
 5. Umowy gwarantujące uzbrojenie terenu w odpowiednim zakresie, w przypadku braku uzbrojenia działki.
 6. Kserokopię dowodu posiadania dojazdu do działki w przypadku przejazdów przez teren działki sąsiedniej.
 7. Raport oddziaływania na środowisko, w przypadku inwestycji dla których raport jest wymagany obligatoryjnie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
 8. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów w tym pełny na działkę/działki objętą wnioskiem oraz uproszczony na wszystkie działki przylegające do działki objętej wnioskiem (ważny maksymalnie 3 miesiące od dnia wystawienia).
Termin załatwienia sprawy: do 3 miesięcy.
 
 
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Uwagi: W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.
Typ sprawy:  Nieruchomości i zagospodarowanie przestrzenne
Osoba odpowiedzialna:  inspektor Małgorzata Surowiec
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. Kopia mapy zasadniczej lub sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000 lub 1:500 na teren objęty wnioskiem oraz na teren sąsiedni w zasięgu trzykrotnej szerokości frontu działki/ terenu wnioskowanych do zabudowy lecz nie mniej niż 50 m dookoła działki/ terenu objętego wnioskiem (ważna maksymalnie 3 miesiące od dnia wystawienia).
 3. Kopia mapy zasadniczej lub sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000 lub 1:500 na teren inwestycji z naniesieniem granic terenu objętego wnioskiem oraz naniesieniem planowanego sposobu zagospodarowania terenu.
 4. Koncepcja własna (szkic, zdjęcie, itp.) dotycząca formy architektonicznej planowanego obiektu.
 5. Umowy gwarantujące uzbrojenie terenu w odpowiednim zakresie, w przypadku braku uzbrojenia działki.
 6. Kserokopię dowodu posiadania dojazdu do działki w przypadku przejazdów przez teren działki sąsiedniej.
 7. Raport oddziaływania na środowisko, w przypadku inwestycji dla których raport jest wymagany obligatoryjnie zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska.
 8. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów w tym pełny na działkę/ działki objętą wnioskiem oraz uproszczony na wszystkie działki przylegające do działki objętej wnioskiem (ważny maksymalnie 3 miesiące od dnia wystawienia).
Termin załatwienia sprawy:  do 65 dni.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zmianę decyzji o warunkach zabudowy za zgodą stron