Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyRejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w ramach których przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Sokołów Małopolski prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

 
Wpis do powyższego rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy, który powinien zawierać:
 1. firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. numer identyfikacji podatkowej NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
 3. numer identyfikacji REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
 4. określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 
Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
 1. dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. ze zm.).
 2. oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:
 
Oświadczam, że:
 1. dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą;
 2. znane są mi i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 z późn.zm.)
 
Powyższe oświadczenie powinno zawierać także:
 1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 2. Oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 3. Podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:
 • posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
 • utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
 • zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej.
 
Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do:
 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach;
 • przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
 
Wniosek o wpisanie do rejestru działalności regulowanej podmiotu zamierzającego świadczyć usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

 
Wniosek do pobrania Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Sokołów Młp.

 
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej


Lp.Nazwa firmyAdres siedziby podmiotuNIPREGONNr rejestrowy
1.DEZAKO Sp. z o.o.ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica872000365785000717110
2.Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław OlejarczykWola Jachowa 94A, 26-008 Górno657105302729112817711
3.FCC Tarnobrzeg sp. z o.o.ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg867207817118000208312
4.FCC Polska sp z o.o.ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze676215764835719073914
5.Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o.ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola86500030718300362192
6."Stare Miasto-Park" Sp. z o.o.Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk81616148751800540743
7.Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Leżajskuul. Żwirki i Wigury 3, 37-300 Leżajsk81600019756902666405
8.Zakład Gospodarki Komunalnej Sarzyna Sp. z o.o.ul. 1 maja 4, 37-310 Nowa Sarzyna81616609871803494676
9.Zakład Komunalny Sp. z o.o.ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski51703615381809246357
10.Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej- Rzeszów Spółka z o.o. z siedzibą w Rzeszowieul. W. Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów81300098546902609918
11.Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. zo.o.ul. Piłsudskiego 111a, 36-100 Kolbuszowa814168572536302020513