Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyGospodarowanie odpadami komunalnymi

Gospodarowanie odpadami komunalnymi

         Zgodnie z ustawą każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia w tut. Urzędzie. Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można pobrać w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolski przy ul. Rynek 1 oraz z poniższego linku: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie zmiany.


Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

obowiązujące na terenie Gminy Sokołów Małopolski:

Opcja z segregacją

Gospodarstwo jednoosobowe - 10 zł
Gospodarstwo dwuosobowe i więcej - 20 zł
Gospodarstwo dwuosobowe i więcej (miasto) - 22 zł

Opcja niesegregowana


Gospodarstwo jednoosobowe - 25 zł
Gospodarstwo dwuosobowe i więcej - 50 zł
Gospodarstwo dwuosobowe i więcej (miasto) - 52 zł

Gdzie składać deklarację ? Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim.

Ważne! W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Jeśli ktoś złoży deklarację np. w lipcu i zadeklaruje, że od stycznia mieszka sam to nie zachował terminu, w związku z czym zmniejszoną opłatę zapłaci od lipca.

Informacja dotycząca nieruchomości niezamieszkałych

Gmina Sokołów Małopolski nie podęła uchwały dotyczącej odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na  których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w związku z czym zgodnie z art.6 ust.1.pkt.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2016.250 z późn. zm.), Właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 
Uchwały dotyczące odpadów komunalnych

 
 
Zadania gminy

Opdady komualne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy odbiera Zakład Komunalny sp. z o.o., ul. Łazienna 7, 36-050 Sokołów Młp.
Miejscem zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania od właścicieli nieruchomości jest:
  • Instalacja Przetwarzania Odpadów w Giedlarowej, Stare Miasto-Park sp. z o.o., Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk
  • Sortownia odpadów komunalnych, ul. Podolszyny 1, 36-300 Leżajsk
1. Gmina osiągnęła następujące poziomy;

a) Rok 2014
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 35,09%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 24,10%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%
 
1.1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1 i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2.
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 5,83%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 23,45%

b) Rok 2013
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 55,04%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 17,39%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100%

c) Rok 2012
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 44,6%
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 14,3%


Informacja dotycząca mycia odpadów
 
Informujemy mieszkańców, że nie myjemy kubeczków po jogurcie ani innych opakowaniach. W "czystych" odpadach chodzi o to żeby w kubeczku nie zostało np. pół kubka jogurtu tylko żeby go dobrze "wydłubać".
 
Plastikowe butelki po napojach wystarczy opróżnić. Nie trzeba z nich zrywać etykiet.