Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyProgram "Rodzina 500 plus" (świadczenie wychowawcze) - najważniejsze informacje!

Program "Rodzina 500 plus" (świadczenie wychowawcze) - najważniejsze informacje!
 
 • Wnioski o przyznanie 500 na dziecko ? świadczenia wychowawczego będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. w Miejsko ? Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sokołowie Młp. przy ulicy Rynek 10.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy - tj. od 1 kwietnia 2016 do 1 lipca 2016 - rodzice dostaną wyrównanie wstecz (za okres od 1 kwietnia 2016 r.).
 • WAŻNE!!! Na wnioski złożone po 1 lipca 2016 nie będzie przysługiwało wyrównanie wstecz. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.
 • Świadczenie 500 zł miesięcznie przysługuje na drugie i na każde kolejne dziecko w wieku do 18 lat, bez kryterium dochodowego.
 • DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU WYŁĄCZNIE NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECI:
  • ­Załącznik nr 1 - Wniosek (nie należy wypełniać części A wniosku),
  • Kopie skróconych odpisów aktów urodzenia dzieci,
  • Kopie dowodów osobistych rodziców, ­
  • Jeśli rodzic sam wychowuje dzieci - odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację, albo kopię odpis aktu zgonu drugiego z rodziców.
 • Świadczenie 500 zł miesięcznie przysługuje na pierwsze dziecko, w wieku do 18 lat, jeśli spełnione jest kryterium dochodowe - 800 zł miesięcznie na członka rodziny (kryterium dochodowe 1200 zł miesięcznie dla rodzin, w których występuje dziecko niepełnosprawne).
 • DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU NA JEDNO DZIECKO LUB PIERWSZE I KOLEJNE DZIECI:
  • Załącznik nr 1 - Wniosek - należy wypełnić cały wniosek, ­
  • Załącznik nr 2 - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych dorosłych członków rodziny, ­
  • Załącznik nr 3 - Oświadczenie o dochodach z działalności gospodarczej dorosłych członków rodziny, ­
  • Załącznik nr 4 - Oświadczenie o wyrskości gospodarstwa rolnego dorosłych członków rodziny, ­ Kopie nakazów podatkowych dla osób posiadających gospodarstwo rolne za rok 2014, ­
  • Kopie skróconych odpisów aktów urodzenia dzieci, ­ Kopie dowodów osobistych rodziców, ­
  • Jeśli rodzic sam wychowuje dziecko/dzieci - odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację, albo kopię odpis aktu zgonu drugiego z rodziców, ­
  • Jeśli występuje - orzeczenie dziecka o niepełnosprawności lub orzeczenie dziecka o stopniu niepełnosprawności (stopnień umiarkowany lub znaczny), ­
  • Jeśli członek rodziny posiadał dochody nieopodatkowane w 2014 roku, takie jak: stypendia, chorobowe KRUS, alimenty, dochody osiągnięte poza granicami kraju, diety nieopodatkowane i inne - dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów, ­
  • Kopie umowy/ów zlecenie oraz kopie umowy/ów o dzieło jeśli występują/występowały w okresie od 01.01.2014 do dzisiaj, ­
  • W przypadku podjęcia nowego zatrudnienia lub uzyskania nowych dochodów w roku 2014: Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy wskazujące na okres zatrudnienia oraz wszystkie formularze PIT-11, PIT-40-A, PIT-40-C, PIT-B, itp., na podstawie których złożono deklarację podatkową. ­
  • W przypadku podjęcia zatrudnienia lub uzyskania nowych dochodów w roku 2015, bądź w roku 2016: zaświadczenie o dochodzie netto za kolejny (drugi) miesiąc osiągnięcia dochodów (otrzymania wypłaty) z zawartym okresem zatrudnienia i wskazaniem daty pierwszej wypłaty. W przypadku dochodów uzyskanych przez osoby rozpoczynające pozarolniczą działalność gospod., podejmujących staż z PUP, oświadczenie za 2-gi miesiąc osiągania dochodu, ­
  • W przypadku utraty zatrudnienia (lub utraty innych dochodów): świadectwo pracy ostatniego zatrudnienia, decyzja z KRUS potwierdzające zarejestrowanie, bądź oświadczenie wskazujące na zarejestrowanie w KRUS lub PUP.
 • Obliczanie kryterium dochodowego odbywa się według zasad zbliżonych do tych, które obowiązują przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych, dlatego osoby pobierające zasiłki rodzinne nie muszą ponownie dostarczać przedłożonych wcześniej dokumentów. Rokiem bazowym (podstawą) jest rok 2014 oraz uwzględniane są wszelkie zmiany w zakresie uzyskania / utraty opodatkowanych źródeł dochodu występujące w okresie od 01.01.2014 do dzisiaj.
 • Składając wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego stosuje się jeden wzór wniosku niezależnie od liczby dzieci, można go pobrać tutaj (wniosek + oświadczenia). Oświadczenia, jak powyżej zaznaczono wypełniają wyłącznie osoby ubiegające się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.
 • UWAGA! nie należy przedkładać zaświadczeń z dochodami z Urzędu Skarbowego oraz ZUS. Te dokumenty MGOPS w Sokołowie Młp. pozyskuje już drogą elektroniczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.
 • Uprzejmie prosimy o uzupełnianie numeru rachunku bankowego we wnioskach o świadczenie wychowawcze, ponieważ usprawni i przyśpieszy to wypłatę świadczeń.
 • Druki wniosków, wraz z wymaganymi oświadczeniami w papierowej formie można już wybierać w MGOPS w Sokołowie Młp. - w Pokoju nr 6.
 • Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można składać również przez internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 • Jak deklaruje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem bankowości elektronicznej zostało zawarte z następującymi bankami: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.
 • Szczegółowe informacje dotyczące Programu "Rodzina 500 Plus" można uzyskać od pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych MGOPS w Sokołowie Młp. pod nr tel. 17 77 29 088.