Polecamy

Przewodnik polsko-ukraińskiPrzewodnik polsko-angielski

HISTORIA ADMINISTRACJI
W GMINIE
SOKOŁÓW
MAŁOPOLSKI

Portal MapowyPodatek od środków transportowych

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH


1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Gminy i Miasta Sokołów Małopolski , ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Młp.
Referat Budżetu i Finansów
pokój nr 11.
 
2. Wymagane dokumenty
 • wypełniony druk deklaracji na podatek od środków transportowych - DT-1
 • wypełniony załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych - DT-1/A

W przypadku składania korekty deklaracji:

 • dokumenty uzasadniające okoliczności mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. dowód rejestracyjny pojazdu, dokument nabycia lub zbycia pojazdu, decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu).

3. Podatek jest płatny bez wezwania
 • na rachunek bankowy Urząd Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski.
Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim: 07 9182 0006 0000 0390 2000 0020  
lub  w KASIE Urzędu  Gminy i Miasta  w godzinach otwarcia:  pon. 08:00-15.30, wt.-czw. 8:00-14:30, pt. 8:00-13:30.

4. Termin i sposoby płatności podatku od środków transportowych
Właściciele środków transportowych podlegających opodatkowaniu są obowiązani :
 
 1. składać (bez wezwania) do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków    transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu ? w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 2. odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub  wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

Skorygowanie deklaracji (np. uprzednio błędnie wypełnionej) następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
 Deklaracje na podatek od środków transportowych składają wszyscy współwłaściciele wpisani do dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 Niezłożenie deklaracji lub złożenie jej po terminie stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U.  Nr  83, poz. 930, z późn. zm.)  i  zagrożone jest karą grzywny.
 
5.  Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716, z późn. zm.);
 • Art.  67a , art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U.  z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.);
 
6. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są:
a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
b) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
c) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,
d) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
e) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
f) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
g) autobusy.
 
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek został zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dotyczy to   rejestracji stałej), a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego  - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został      nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu takiego pojazdu z ruchu. W  przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Uwaga: właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić Wydział Komunikacji w terminie nieprzekraczającym 30 dni o:
 a) nabyciu lub zbyciu pojazdu;
b) zmianie stanu faktycznego wymagającej  zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
Podatek od środków transportowych,  jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
a) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, wówczas podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
- do dnia 15 września danego roku - II rata;
 
b) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 W przypadku wpłaty podatku po terminie podatnik jest zobowiązany doliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

7. Lista dokumentów do pobrania
 1. Uchwała Nr XXXV/335/2013 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 30 października 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 2. Deklaracja na podatek od środków transportowych na 2016 r. DT-1.
 3. Załącznik do deklaracji od środków transportowych na 2016 r. DT-1/A.
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.