WiadomośćBudowa drogi ekspresowej S-19.
(Kategoria: Różne)
Dodane przez admin
czw 13 lis 2008

Inwestor budowy drogi ekspresowej S-19 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Oddział‚w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, informuje, że Firma Arcadis Profil Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Wykonawca projektu pn.: Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuznica Białostocka - Barwinek (granica Państwa), na odcinku Nisko (wązeł Zapacz)  początek obwodnicy Sokołowa Małopolskiego w ramach opracowywanej dokumentacji, organizuje w dniach:


  • 17.11.2008 o godzinie 17:00 - dla Gminy JeĹźowe - w sali obrad Urządu Gminy JeĹźowe, sala nr 20
  • 18.11.2008 o godzinie 17:00 - dla Gminy Sokołów Małopolski - w Wiejskim Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w GĂłrnie
  • 19.11.2008 o godzinie 17:00 - dla Gminy Kamień - w Zespole Szkół im. Stanisława Kostki, Nowy Kamień 26, Szkolne Schronisko, II piątro
  • 20.11.2008 o godzinie 17:00 - dla Gminy Rudnik n/Sanem - w sali posiedzeń Urządu Gminy i Miasta Rudnik n/Sanem, Rynek 40, sala nr 13
  • 21.11.2008 o godzinie 17:00 - dla Gminy i Miasta Nisko - w sali narad Urządu Gminy i Miasta w Nisku, Plac Wolności 14
  • 24.11.2008 o godzinie 17:00 - dla Gminy UlanĂłw - w Urządzie Gminy i Miasta UlanĂłw, Rynek 5
spotkania informacyjne, dotyczące wariantów przebiegu drogi ekspresowej S-19 na terenach wymienionych Gmin. Przebieg wariantów drogi jest zgodny z opracowaniem Studium Techniczno Ekonomicznym drogi ekspresowej S-19 na odcinku od m. Nisko (wązeł Zapacz) do początku projektowanej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego wykonanym w 2003 roku przez Firmą Biuro Rozwoju Krakowa S. A. Dodatkowo Firma ARCADIS Profil wprowadziła nowe (autorskie) warianty przebiegu drogi S-19. Informacji udzielał bądzie Projektant firmy ARCADIS Profil, w spotkaniach uczestniczyć bądzie również przedstawiciel Inwestora - Oddziału GDDKiA w Rzeszowie. W terminie 7 dni przed planowanym terminem spotkań dostąpne bądą w siedzibach Urządów Gmin materiały informacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów trasy. Wnioski uwagi i zastrzeżenia dotyczące przebiegu wariantów trasy drogi można bądzie składać w formie pisemnej w terminie do 14 dni od daty spotkania informacyjnego, pocztą na adres: Arcadis Profil Sp. z o.o., Biuro Infrastruktury Radom, Al. Grzecznarowskiego 2, 26-600 Radom, przesłać faxem na nr (048) 363-07-81 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: radom@arcadis.pl . Przesłane podpisane i zaopatrzone w adres zwrotny, uwagi, wnioski i zastrzezenia zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze wzglądów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzglądnione w opracowywanej dokumentacji. Z przeprowadzonej akcji informacyjnej zostanie sporządzony raport, który miądzy innymi, zawierał bądzie informacje o sposobie uwzglądnienia zgłoszonych uwag, wniosków i zastrzeżeń. Raport zostanie podany do wiadomości publicznej. W związku z tym na złożone wnioski nie bądą indywidualnie udzielane odpowiedzi. O miejscu i czasie jego udostąpnienia, zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez ogłoszenia prasowe, na tablicy ogłoszeń w w/w Urządach oraz na stronie internetowej GDDKiA O/Rzeszów. Postulaty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Treść ogoszenia o terminach spotkań informacyjnych
Informacja o przebiegach wariantĂłw drogi
Plan sytuacyjny przebiegu wariantĂłw drogi


Źródło: Sokołów Małopolski
( http://www1.sokolow-mlp.pl/news.php?extend.52 )